Công Đoàn Cơ Sở Cty Bảo Vệ Thuận Phát

Công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Công đoàn có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.

1. Chức năng:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên của Nhà trường.

Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, Bộ môn và các tổ chức khác.
Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
– Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ nhân viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức vận động cán bộ, nhân viên trong toàn công ty thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu của công ty. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất & tinh thần của cán bộ nhân viên.
– Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn công ty vững mạnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ

Công đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau:
Ban chấp hành Công đoàn  Công Ty Bảo Vệ Thuận Phát và Công đoàn bộ phận đều do Đại hội bầu ra.
Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về đại hội Công đoàn cấp đó.Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành.
Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN CÓ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU SAU

– Tiếp nhận công văn, giấy tờ, tài liệu, ý kiến của các Công đoàn viên… trình Chủ tịch, Ban thường vụ Công đoàn xem xét và cho ý kiến, gửi công văn tài liệu cho các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công đoàn để triển khai thực hiện.
– Làm báo cáo của Công đoàn để gửi Công đoàn cấp trên theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.
– Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Công đoàn công ty, ghi biên bản các cuộc họp Công đoàn khi Công đoàn yêu cầu.
– Dự thảo các quyết định, thông báo của Công đoàn.
– Phối hợp với các Ban của Công đoàn triển khai các công tác Công đoàn.
– Giải quyết các công việc của Công đoàn, thống kê, báo cáo, chuyển sinh hoạt Công đoàn, kết nạp, kỷ luật, Công đoàn phí.
– Lưu trữ, bảo quản các văn bản, tài liệu của Công đoàn, bảo quản con dấu của Công đoàn, trang thiết bị của văn phòng Công đoàn.